3.10: Proteiner - Denaturering och proteinveckning (2024)

 1. Senast uppdaterad
 2. Spara som PDF
 • Sid-ID
  12701
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}}}\) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!- \!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{ span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart }{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\ norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm {span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\ mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{ \ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{ \unicode[.8,0]{x212B}}\)

  Lärandemål
  • Diskutera processen för proteindenaturering

  Varje protein har sin egen unika sekvens av aminosyror och interaktionerna mellan dessa aminosyror skapar en specificerad form. Denna form bestämmer proteinets funktion, från att smälta protein i magen till att transportera syre i blodet.

  Ändra formen på ett protein

  Om proteinet utsätts för förändringar i temperatur, pH eller exponering för kemikalier, kan de interna interaktionerna mellan proteinets aminosyror förändras, vilket i sin tur kan ändra formen på proteinet. Även om aminosyrasekvensen (även känd som proteinets primära struktur) inte förändras, kan proteinets form förändras så mycket att det blir dysfunktionellt, i vilket fall proteinet anses denaturerat. Pepsin, enzymet som bryter ner protein i magen, fungerar bara vid ett mycket lågt pH. Vid högre pH-värden börjar pepsins konformation, hur dess polypeptidkedja viks upp i tre dimensioner, att förändras. Magen håller ett mycket lågt pH för att säkerställa att pepsin fortsätter att smälta protein och inte denaturerar.

  Eftersom nästan alla biokemiska reaktioner kräver enzymer, och eftersom nästan alla enzymer bara fungerar optimalt inom relativt snäva temperatur- och pH-intervall, reglerar många homeostatiska mekanismer lämpliga temperaturer och pH så att enzymerna kan behålla formen på sitt aktiva ställe.

  Omvänd denaturering

  Det är ofta möjligt att vända denaturering eftersom polypeptidens primära struktur, de kovalenta bindningarna som håller aminosyrorna i sin korrekta sekvens, är intakt. När det denaturerande medlet väl har tagits bort återför de ursprungliga interaktionerna mellan aminosyrorna proteinet till sin ursprungliga konformation och det kan återuppta sin funktion. Men denaturering kan vara oåterkallelig i extrema situationer, som att steka ett ägg. Värmen från en kastrull denaturerar albuminproteinet i den flytande äggvitan och det blir olösligt. Proteinet i kött denaturerar också och blir fast när det tillagas.

  3.10: Proteiner - Denaturering och proteinveckning (2)

  Chaperoneproteiner (eller chaperoniner) är hjälpproteiner som ger gynnsamma förutsättningar för att proteinveckning ska kunna ske. Chaperoninerna klumpar sig runt det bildade proteinet och förhindrar att andra polypeptidkedjor aggregerar. När väl målproteinet veck lossnar chaperoninerna.

  Nyckelord

  • Proteiner ändrar form när de utsätts för olika pH eller temperaturer.
  • Kroppen reglerar strikt pH och temperatur för att förhindra att proteiner som enzymer denatureras.
  • Vissa proteiner kan återveckas efter denaturering medan andra inte kan.
  • Chaperoneproteiner hjälper vissa proteiner att vikas till rätt form.

  Nyckelbegrepp

  • chaperonin: proteiner som ger gynnsamma förutsättningar för korrekt veckning av andra proteiner, vilket förhindrar aggregering
  • denaturering: förändring av veckningsstrukturen hos ett protein (och därmed av fysikaliska egenskaper) orsakad av uppvärmning, förändringar i pH eller exponering för vissa kemikalier

  Bidrag och Attributioner

  3.10: Proteiner - Denaturering och proteinveckning (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Terence Hammes MD

  Last Updated:

  Views: 5763

  Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Terence Hammes MD

  Birthday: 1992-04-11

  Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

  Phone: +50312511349175

  Job: Product Consulting Liaison

  Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

  Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.