Relation i DBMS - Skalare Ämnen (2024)

Översikt

Adatabasär en samling data som innehåller flera tabeller där data lagras i form av rader och kolumner. Processen genom vilken dessa databaser hanteras och kontrolleras är känt som databashanteringssystemet(DBMS). I grund och botten är det mjukvara som används för att utföra olika operationer på data. Ett exempel på ett databashanteringssystem kan varaMySQL,Orakel, etc.

Relationer motsvarar kopplingar mellan saker, människor etc. Dessa relationer i DBMS skapas faktiskt mellan entiteter. Dessa enheter ärverkliga livetobjekt som är särskiljbara från andra objekt och har vissa attributassocieradmed dem.

Du kan hänvisa tillEntitet i DBMSför mer information.

Omfattning

 • Dettaartikeldiskuterar relationer i DBMS.
 • Detyper av relationertill exempel en-till-en, en-till-många och många-till-många behandlas i den här artikeln.
 • Betydelsen avrelationeri ett databashanteringssystem diskuteras också i detalj.

Vad är en relation i DBMS?

Enentiteti ett databashanteringssystem är enverkliga livetobjekt som kan skiljas från andra objekt. Dessa enheter har ett attribut som definierar egenskaperna och egenskaperna hosentitet.

Exempel på enentitetkan vara en student, en bil, djur etc. Alla dessa är verkliga enheter vars data kan lagras i en databas. En studentattributkan vara hans ID, kurs eller termin som kan beskriva en studenthelhet.

Någraföreningmellan två enheter är känt som en relation mellan dessa två enheter. Dettarelationi DBMS representeras med en diamantform i entitetsrelationsdiagrammet. Ett entitetsförhållandediagram är ettgrafiskarepresentation av enheter och de relationer som finns mellan dem.

Till exempel:-

Föraren kör bil.

I exemplet ovan, föraren ochbilärenhetermedan ordet driver är ett förhållande mellan dessa enheter. Dessutomattributav förarenheten kan vara att det är en person och bilenentitetkan vara att det är ett fordon.

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (1)

På liknande sätt är ett annat exempel på förhållandet i DBMS-

Rohit spelar fotboll.

Därför är Rohit och fotboll här entiteter, och pjäser är relationen mellan dem. Men attributetassocieradmed Rohit-enheten är att det är en persons namn och fotbollsenheten tillhör en sport.

Typer av relationer i DBMS

Tre typer av relationer kan existera mellan två entiteter av tabeller, som ges nedan och diskuteras med exempel.

 • En till enrelation
 • En till mångaförhållande ellerMånga-till-enrelation
 • Många-till-Mångarelation

En-till-en relation

En en-till-en relation betyder en singelspela ini tabell A är relaterad till en enda post i tabell B och vice versa.

Till exempel, om det finns två enheter, 'Person' (namn, ålder, adress, kontaktnummer) och 'Aadhar-kort' (namn, Aadhar-nr.). Så varje person kan bara ha ett aadhar-kort, och det enda aadhar-kortet tillhör bara en person.

Du kanvisualiseraen-till-en-relationen i DBMS så här:

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (2)

Denna typ av relation används i säkerhetssyfte. I exemplet ovan kan vi lagra aadharkortnummeri samma enhet, 'Person', men vi skapade en annan tabell för 'Aadhar-kortet' eftersom aadhar-kortnumret kan vara känslig information och bör döljas för andra. Låt oss ta ett annat exempel med databaserna.

Exempel:

Tänk på en tabell över anställda enligt nedan:

Tabell A:

emp_idemp_nameemp_address
001Claira Andersson113, Zaraiah Road, TX 77001
003Marc Doe34343, Palm Jumeriah Road, Dubai 990039
005Bruce Quilt23, Santa Cruz Road, NY 44303

Nu kan du placeraanställdadress i en separat tabell enligt nedan:

Anställd:

emp_idemp_nameemp_address_id
001Claira Andersson901
003Marc Doe903
005Bruce Quilt905

Anställds adress:

emp_address_idemp_address
901113, Zaraiah Road, TX 77001
90334343, Palm Jumeriah Road, Dubai 990039
90523, Santa Cruz Road, NY 44303

Nu denrelationmellan tabellen Anställda och Anställds adress kan skapas. I exemplet ovan tillhör ett emp_address_id endast en emp_address; det vill säga relationen är enen till enrelation. Denna typ av relation är inte särskilt vanligt då den anställdes adress också kan ingå iAnställdtabell som visas i tabell A, och detta skulle också fungera.

En-till-många-relation

En sådanrelationexisterar när varje post i tabell A kan relateras till en eller flera poster i en annan tabell, dvs tabell B. En enskild post i tabell B kommer dock att ha en länk till en enskild post i tabell A. Detta är det vanligaste förhållandet du kommer att upptäcka som används flitigt. Aen till mångarelation i DBMS kan också benämnas amånga-till-enrelation, beroende på hur vi ser på det.

Deen till mångarelation i DBMS existerar mellan tabellparet om en enda post i en tabell är relaterad till en eller flerauppgifterav det andra bordet. Till exempel, om det finns två enheter, "Kund" och "Konto", kan varje kund ha mer än ett konto, och varje konto ägs endast av en kund.

Du kan visualiseraen till mångarelation i DBMS så här:

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (3)

Exempel:

Tänk på en tabell över kunder och beställningar som visas nedan:

Kunder:

KundnummerKöparens namnkund nej
111Maria Danzie1199229921
222Alex Brat3939637382
333Sania Martini82492835634

Order:

order_idbeställningssummaKundnummer
100011200222
100022000333
100034500222
100041220111
100053550222

Förhållandet mellan ovanstående två tabeller kan varavisualiserasså här:

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (4)

I det här exemplet finns det ett en-till-många-förhållande om man ser det ur perspektivetKunder. Som visas ovan är kund_id - 222 relaterat till de tre olika order_id. På samma sätt finns det många-till-enrelationmellan borden om man tittar på frånperspektivi ordertabellen.

Många-till-många relation

Amånga-till-mångarelation finns mellan tabellerna om en enskild post i den första tabellen är relaterad till en eller flera poster i den andra tabellen och en enskild post i den andra tabellen är relaterad till en eller flera poster i den första tabellen. Tänk på tabellernaAochB. I enmånga-till-mångarelation kan varje post i tabell A kopplas till en eller flera poster i tabell B och vice versa. Det är också representerat som enN: Nrelation.

Tänk till exempel på de två tabellerna, det vill säga en elevtabell och en kurstabell. En viss elev kanskriva insjälv i en eller flera kurser, medan en kurs också kan ha en eller flera studenter. Därför är detta ett bra exempel på många-till-många-relationer.

Du kanvisualiseramånga-till-många-relationen i DBMS så här:

En många-till-många-relation utifrån tabell A.

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (5)

Amånga-till-mångaförhållande utifrån tabell B.

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (6)

Exempel:

Tänk på tabellerna över beställningar, artiklar och artiklar beställningar som visas nedan:

Order:

order_idbeställningssummaKundnummer
100011200222
100022000333
100034500222
100041220111
100053550222

Objekt:

artikelnummerföremålsnamn
1201Maggi
1202Pizza
1203Kurtossh

Artiklar beställningar:

order_idartikelnummer
100011201
100011203
100041202
100041203
100051201
100031201

Derelationmellan ovanstående två tabeller kan visualiseras så här:

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (7)

Som visas i exemplet ovan har tabellen Artikelordrar bara ett syfte: att skapa många-till-mångarelationermellan föremålen.

Typ av relationBeskrivning
En till enDen här typen avrelationhåller när en post för en tabell är relaterad till endast en post i en annan tabell. Ett exempel på en sådanrelationkan vara register över människor över hela Indien, där varje person bara kan ha ett Aadhaar-kort.
En till mångaDenna typ av relation gäller när en post i en tabell är relaterad till många poster i en annan tabell. Ett exempel på en sådanrelationkan vara en anställd och en projektdatabas där en enskild anställd arbetar med flera projekt samtidigt.
Många-till-MångaDenna typ av relation gäller när många poster i en tabell är relaterade till många poster i en annan tabell. Ett exempel på en sådan relation kan vara en kursdatabas där mer än en lärare kan undervisa i flera kurser.

Relation i DBMS - Skalare Ämnen (8)

Vikten av relationer i DBMS

 • Dessarelationerhjälpa till att skapa ett smidigt arbetsflöde i ett databashanteringssystem. När vi kräver sådana frågor som hämtar data från olika tabeller, skulle vår fråga misslyckas och returnera ett nullvärde i frånvaro av sådana relationer.
 • Dessa relationer hjälper till att minimera redundansen av data genom att kombinera vissa celler. Medanupprättandedessa relationer mellan tabeller, skulle vissa ändringar tillämpas på tabellstrukturen som skulle ta bortirrelevantdata från tabellen.
 • En väldefinierad relation ger referensintegritet till tabellstrukturen, vilket gör databashanteringssystemet mer effektivt.
 • Dessarelationergör samarbetet mellan flera användare som använder databasen mycket enklare.

Slutsats

 • Arelationär en association mellan enheter i en tabell.
 • Entiteterär verkliga objekt som ärsärskiljbarfrån de andra objekten och har ett attribut kopplat till dem.
 • Dessaattributär egenskaper eller egenskaper hos enheterna.
 • Dessa enheter kan relateras i någon av följande relationer: ' en-till-en,en till många, ellermånga-till-många`.
 • Deen till enrelation används när en post i en tabell är relaterad till endast en post i en annan tabell.
 • Aen till mångarelation används när en post i en tabell är relaterad till många poster i en annan tabell.
 • Amånga-till-mångarelation används när många poster i en tabell är relaterade till en annan.
 • Dessa relationer hjälper till att "minimera dataredundans" i en tabell.

Läs mer:

 • Referensintegritetsbegränsning i DBMS.
 • Typer av relationer i DBMS.
 • Relationsgrad i DBMS.
Relation i DBMS - Skalare Ämnen (2024)

FAQs

What is relationship occurrence in DBMS? ›

Updated 30 September 2022. A relationship in databases is a situation where there is a logical association between two or more database tables. It helps improve table structures and reduce redundant data.

What are the 3 types of relationships in a database? ›

There are three types of relationships between the data you are likely to encounter at this stage in the design: one-to-one, one-to-many, and many-to-many.

What is an example of a relation in a database? ›

Relationships are the cornerstone of relational databases. Users can query the database and get results that combine data from different tables into a single table. For example, if you own a record store, the database might have a table for albums, another for song titles, and another for artists.

What are the 4 key relationships? ›

Want a great relationship? You need four things, in no specific order: time, attention, affection, and sex.

What are the 4 levels of relationship? ›

Stage 1: Acquaintance. Stage 2: The Intimacy Stage. Stage 3: Loss of Intimacy. Stage 4: A Business-Like Relationship.

How do you identify relationships in DBMS? ›

An identifying relationship is a relationship between two entities in which an instance of a child entity is identified through its association with a parent entity, which means the child entity is dependent on the parent entity for its identity and cannot exist without it.

How many relationships are there in DBMS? ›

The relationship in DBMS is the most essential or fundamental part of its functioning, and there are three types of relationships available in RDBMS.

What are relationships in SQL? ›

Relationships are the established associations between two or more tables. Relationships are based on common fields from more than one table, often involving primary and foreign keys. A primary key is the field (or fields) that is used to uniquely identify each record in a table.

What are the three 3 main categories of relational database constraints? ›

Mainly Constraints on the relational database are of 5 types:
 • Domain constraints.
 • Key constraints.
 • Entity Integrity constraints.
 • Referential integrity constraints.
 • Tuple Uniqueness constraint.
Mar 21, 2022

What are the database relationship names? ›

Examples of relationship names
Relationship typeEntity 1Entity 2
One-to-one"the child""the friend"
Many-to-one"the child""the family"
One-to-manyGlobal"the child"
Many-to-many"the child""the friend"
1 more row

What is the most common database relationship? ›

One-to-many relationship

One-to-many relationships are the most common type of relationships between tables in a database. In a one-to-many (sometimes called many-to-one) relationship, a record in one table corresponds to zero, one, or many records in another table.

What is a relation in a table? ›

A table relationship works by matching data in key fields — often a field with the same name in both tables. In most cases, these matching fields are the primary key from one table, which provides a unique identifier for each record, and a foreign key in the other table.

What is the difference between a table and a relation? ›

"Table" is another term for "relation"; although there is the difference in that a table is usually a multiset (bag) of rows where a relation is a set and does not allow duplicates.

What are 5 examples of relational database? ›

Examples of Relational Databases
 • MySQL.
 • PostgreSQL.
 • Oracle Database.
 • Microsoft SQL Server.
 • IBM Db2.
 • MariaDB.
Aug 25, 2022

What are the three 3 most common types of relationships? ›

While there are many different types of relationships, the four main types are typically identified as family relationships, romantic relationships, friendships, and acquaintanceships.

What are the 5 levels in a relationship? ›

The five stages of a relationship are the Merge, Doubt and Denial, Disillusionment, the Decision, and Wholehearted Love. Every single relationship moves through these five stages—though not only once.

What are the 6 components of a relationship? ›

Our experts identified six key characteristics of a healthy relationship, including empathy, trust, respect, compromise, laughter, and communication. Chief among them is communication, says Stephanie Newman, PhD, a psychoanalyst and psychologist in New York.

What are the 7 stages of a relationship? ›

The 7 stages of a loving relationship
 • Discovery. At first, you may not realise what a treasure you have found. ...
 • Hide and seek. In this second stage, you both have hopes and fears. ...
 • Imperfection. ...
 • Trusting. ...
 • Resting. ...
 • Sharing. ...
 • Intermingling.
Dec 3, 2021

How many types of relationships are? ›

There are four basic types of relationships: family relationships, friendships, acquaintanceships, and romantic relationships. Other more nuanced types of relationships might include work relationships, teacher/student relationships, and community or group relationships.

What are the 4 A's in a relationship? ›

The four A's in a relationship are Acceptance, Appreciation, Attention, and Affection.

How do you identify relationships in SQL? ›

Open the Table Designer for the table containing the foreign key you want to view, right-click in the Table Designer, and choose Relationships from the shortcut menu. In the Foreign Key Relationships dialog box, select the relationship with properties you want to view.

What are the keys in DBMS? ›

Keys are of seven broad types in DBMS:
 • Candidate Key.
 • Primary Key.
 • Foreign Key.
 • Super Key.
 • Alternate Key.
 • Composite Key.
 • Unique Key.

What is a many-to-many relationship in DBMS? ›

A many-to-many relationship exists when one or more items in one table can have a relationship to one or more items in another table. For example: Your Order table contains orders placed by multiple customers (who are listed in the Customers table), and a customer may place more than one order.

What is a many-to-many relationship in SQL? ›

A many-to-many relationship occurs when multiple records in a table are associated with multiple records in another table. For example, a many-to-many relationship exists between customers and products: customers can purchase various products, and products can be purchased by many customers.

How do I show relation between two tables in SQL? ›

SQL JOIN. A JOIN clause is used to combine rows from two or more tables, based on a related column between them. Notice that the "CustomerID" column in the "Orders" table refers to the "CustomerID" in the "Customers" table. The relationship between the two tables above is the "CustomerID" column.

What are the 3 level structure of DBMS? ›

The three levels present in this architecture are Physical level, Conceptual level and External level.

What are 5 constraints in SQL? ›

Types of SQL Constraints
 • NOT NULL Constraint.
 • UNIQUE Constraint.
 • DEFAULT Constraint.
 • CHECK Constraint.
 • PRIMARY KEY Constraint.
 • FOREIGN KEY Constraint.

What are the 4 constraints in a relational database? ›

We specify constraints directly to the relational schemas using DDL (Data Definition Language). Schema-based constraints include four constraints. They are domain constraints, key constraints, constraints on NULL, entity integrity constraints, and referential integrity constraints.

What is a strong relationship in database? ›

A strong, or identifying, relationship exists when the primary key of the related entity contains the primary key component of the parent entity.

How many main types of relationships can be applied in a database? ›

There are 3 different types of relations in the database: one-to-one. one-to-many, and. many-to-many.

How many types of relationships in a table in a database? ›

There are three types of relationships that can exist between two tables: one-to-one. one-to-many. many-to-many.

How many types of relationship are there? ›

While there are many different types of relationships, the four main types are typically identified as family relationships, romantic relationships, friendships, and acquaintanceships.

What are the different types of relationships model? ›

Data Models use three types of relationships: one-to-many, many-to-many, and one-to-one. Database designers usually use these notations: 1: M or 1.. *, M:N or “..” or 1:1 or 1..1 respectively. M:N relationships cannot be implemented as such in the relational model, they have to be changed into two 1:M relationships.

Which relationships are the most common types of database relationships _____? ›

One-to-many relationships are the most common type of database relationship. They occur when each record in Table A corresponds to one or more records in Table B, but each record in Table B corresponds to only one record in Table A.

What are 6 types of relationships? ›

6 Types of Relationship and Why They Are Important
 • Your Romantic Relationships. When we think of relationships, most of us think of our romantic ones first. ...
 • Your Familial Relationships. Familial relationships. ...
 • Your Friendships. ...
 • Your Professional Relationships. ...
 • Your Casual Relationships. ...
 • Your Relationship with The Self.
Dec 25, 2020

What are the 5 A of relationships? ›

The 5 "As": Acceptance, Affection, Appreciation, Approval, and Attention: The Journey to Emotional Fulfillment.

What are the 7 types of relationships? ›

The 7 types of relationships, according to psychology.
 • Infatuation: passion only.
 • Friendship: intimacy only.
 • Empty love: commitment only.
 • Romantic love: passion + intimacy.
 • Fatuous love: passion + commitment.
 • Companionate love: intimacy + commitment.
 • Consummate love: passion + intimacy + commitment.
Jun 12, 2021

What is one to many relationship in DBMS? ›

What is a One-to-Many Relationship in DBMS? When each entry in one table may be linked to one or more records in the other table, this is known as a one-to-many relationship. This is the most common type of relationship found in DBMS.

What is a relationship in tables? ›

A table relationship works by matching data in key fields — often a field with the same name in both tables. In most cases, these matching fields are the primary key from one table, which provides a unique identifier for each record, and a foreign key in the other table.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 5739

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.