Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (2024)

RDBMSär en förkortning förRelationellt databashanteringssystem. Det är en klass av databashanteringssystem som betonar relationerna mellan dataobjekt. Vanliga typer av RDBMS-programvaruexempel ärMySql,MariaDB,PostgreSQL,Orakel,SQL Server, etc.

En kort historia av RDBMS

Termen"relationsdatabas"uppfanns på IBM avE. F. Coddi197019701970. Fyra år senare började IBM utvecklingen av System R, ett forskningsprojekt för att utveckla en prototyp av RDBMS. Den första RDBMS-mjukvaran som såldes var Multics Relational Data Store runt juni197619761976. I197919791979Oracle släpptes av Oracle Corporation, dåvarande Relational Software. Några andra exempel på ett RDBMS skulle varaSAP Sybase ASE,IBM Db2,Informix, etc. In198419841984började utvecklingen av det första RDBMS för Macintosh med kodnamnet Silver Surfer, släppt i198719871987som4th4:a4thDimensionera.

Varför behöver vi RDBMS?

Följande är några huvudorsaker till varför relationsdatabashanteringssystem krävs:

 • Datasäkerhet:
  Data förvaras säkert i ett RDBMS när något av dess program kraschar.
 • Feltolerans :
  RDBMS tillhandahåller feltolerans genom replikering av databasen. Detta är användbart när systemet kraschar av någon anledning, såsom en oavsiktlig avstängning, plötsliga strömavbrott, etc.
 • RDBMS underlättar ocksåsamtidig åtkomst.
 • Enkel användning :
  När du använder RDBMS blir det enkelt att komma åt eller hantera data på grund av att du använder tabeller för att lagra data i rader och kolumner.
 • Skalbarhet:
  RDBMS kan hantera mycket små till mycket stora mängder data på ett enhetligt sätt.
 • Indexering:
  I RDBMS används index för att sortera data vilket i sin tur snabbar upp prestanda.

Funktioner i RDBMS

 • RDBMS representerar data i enkla logiska konstruktioner som kallastabellerellerrelationersom bygger på mängdteorin.
 • Varje tabell (relation) är en mängd och därmed kan vi manipulera varje tabell med hjälp av mängdlärans regler som t.exunion,genomskärning, etc.
 • För en användare uppfattas en relationsdatabas som en samling av flera välorganiserade relationer. Varje tabell motsvarar en oberoende enhet, och det finns ingen relation mellan tabeller.
 • Detta hjälper till att eliminera den överordnade kedjehierarkin och representerar därmed data i en databas som enkla tvådimensionella tabeller indexerade av kombinationer av olika rader och kolumner, i vilka datavärden lagras.
 • De objekt som vi vill lagra data om, lagras i relationer som rader som representerar individuella poster och kolumner som representerar egenskaper som kallasattributav objektet.
 • En kolumn, som representerar egenskaperna för ett objekt, innehåller ett värde för varje post i ett visst format. Dessa värden måste överensstämma med den domän från vilken de tilldelades.
 • Flera kolumner kan få sina värden från samma domän. Som ett exempel kan namnet på en kund och en anställd komma från samma domän. Domänen för ett attribut är uppsättningen tillåtna värden för det.
 • Data i en relation kan hämtas av en fråga, vilket är ett uttalande från ett dataspråk, som är ett icke-procedurspråk eftersom det inte är obligatoriskt att specificera den procedur som måste följas för att få arbetet gjort.
 • Språk för datamanipulation(DML) är språket som används för att manipulera data som lagras i en databas och består av en uppsättning instruktioner.

Hur fungerar RDBMS?

Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (1)

Följande är en abstrakt representation av hur ett relationsdatabashanteringssystem fungerar:

Datasidor:

Diskåtkomster är långsamma, så leverantörer försöker minimera dem så mycket som möjligt. Data är uppdelat på flera sidor av samma fasta storlek. När det krävs för att komma åt data kommer en relationsdatabas att mappa de sekundära minnesbaserade sidorna till primära minnesbuffertar. När modifiering av diskdata krävs, ändras endast sidorna i minnet av relationsdatabasen.

Dediskbaserade sidorlagras i buffertpoolen som är av begränsad storlek. Därför kräver det vanligtvis att dataarbetsuppsättningen lagras. Buffertpoolen kan lagra hela datamängden, endast om minnet rymmer den. Om data på disken är större än storleken på buffertpoolen när en ny sida ska cachelagras, kommer buffertpoolen att vräka gamla sidor för att göra plats åt de nya sidorna.

Ångra logg:

Eftersom många samtidiga transaktioner kan komma åt ändringarna i minnet måste en samtidighetskontrollmekanism användas för att säkerställa dataintegritet. Följaktligen, när en transaktion har ändrat någon rad i en tabell, tillämpas de oengagerade ändringarna på strukturerna i minnet medan tidigare data lagras temporärt i en loggstruktur som endast kan läggas till. Om den transaktion som för närvarande utförs återgår, kommer ångraloggen att rekonstruera sidorna i minnet i början av transaktionen.

Gör om logg:

Efter att en transaktion har genomförts måste ändringarna i minnet bestå. Vi vet, frånSYRAtransaktionsegenskaper, att en genomförd transaktion måste ge hållbarhet, vilket indikerar att alla begångna förändringar måste bestå. Det är här som gör om loggen träder i kraft.

Det är också en diskbaserad tilläggsstruktur som innehåller varje ändring som görs i en transaktion. När en transaktion genomförs kommer alla ändringar av datasidan att skrivas till redo-loggen. Jämfört med att tömma ett konstant antal datasidor går det mycket snabbare att skriva till redo-loggen eftersom åtkomst till disken är snabbare än slumpmässig åtkomst. Därför gör det transaktioner snabba.

Exempel på RDBMS

Följande nämns namnen på några framstående RDBMS:

 • CUBRID
 • Oracle Database XE
 • MySQL
 • SQLite (för mobiler)
 • Sequel Pro
 • MariaDB
 • PostgreSQL
 • SQL Server Express
 • Db2 Express-C
 • eldfågel

Användning av RDBMS

Följande är vanliga användningsområden för RDBMS:

 • Datastruktur :
  Relationell lagring av data gör det möjligt för databasanvändare att enkelt förstå den och ger enkel uppkomst av och åtkomst till data. Liknande typer av data kan lagras i en relation.
 • Samtidig åtkomst till flera användare:
  RDBMS gör det möjligt för flera användare att samtidigt komma åt en databas. Det finns inbyggda låsnings- och transaktionshanteringsmekanismer som tillåter dessa användare att komma åt data samtidigt som den också uppdateras, vilket förhindrar kollisioner mellan två användare som uppdaterar data samtidigt, och även förhindrar användare från att komma åt delvis uppdaterade data.
 • Privilegier:
  Funktioner som auktorisering och behörighetskontroll i en RDBMS tillåter databasadministratören att ge privilegier till vissa användare och begränsa åtkomst till obehöriga användare, baserat på de typer av operationer de vill utföra på databasen.
 • Nätverkstillgång :
  En RDBMS ger tillgång till en databas via en serverdemon. Serverdemonen är ett speciellt program utformat för att lyssna efter förfrågningar på ett nätverk och låter databasklienter ansluta till en databas och använda den. Användare behöver inte nödvändigtvis logga in fysiskt i datorsystemet för att kunna använda databasen, vilket ger användarna bekvämlighet och säkerhet för databasen.
 • Fart :
  Relationsmodellen är dock inte den snabbaste datastrukturen, men dess fördelar som enkelhet kompenserar ganska mycket för den långsamma hastigheten. Optimeringar inbäddade i ett RDBMS kombinerat med designen av databaserna, förbättrar prestandan och tillåter RDBMS att fungera tillräckligt snabbt för de flesta applikationer och datamängder.
 • Underhåll:
  RDBMS tillhandahåller funktionsunderhållsverktyg som ger databasadministratörer möjlighet att enkelt testa, underhålla, säkerhetskopiera och reparera databaserna som är lagrade i systemet. Många av dessa operationer kan automatiseras.
 • Språk:
  De flesta relationsdatabashanteringssystem använderSQL- ett beskrivande, flytande och enkelt språk. Många RDBMS-program stöder icke-SQL-nyckelord, funktioner och funktioner som är specifika för det specifika RDBMS-systemet förutom SQL-gränssnittet.

RDBMS-operatörer

1. VÄLJ:

Används för att hämta data från en databas. Stöder även filtrering av hämtad data baserat på vissa villkor.

Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (2)

2. PROJEKT:

Ger en lista över alla värden för ett valt attribut.

Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (3)

3. GÅ MED:

Länkar två olika relationer samman, vilket resulterar i att en ny tabell skapas.

Följande är de olika typerna av sammanfogningar:

 1. Naturlig gå med:
  Länkar tabeller genom att välja rader med gemensamma värden i gemensamma attribut. Det sker i följande tre steg:

  • Produkten skapar en tabell.
  • Välj ger lämpliga rader.
  • Projektet ger en enda kopia av varje attribut för att eliminera dubbletter av kolumner.
 2. Equi Join:
  Länkar tabeller baserade på likhetsvillkor som jämför specificerade attribut för tabeller.

 3. Theta GÅ MED:
  En version av Equi Join som jämför specificerade attribut för varje tabell med någon annan operator än likhet.

 4. Yttre JOIN:
  Matchade par behålls och omatchade värden i andra tabeller lämnas null. De är av två typer: höger och vänster.Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (4)

Hur RDBMS är uppbyggt?

En relationsdatabas inkluderar:

 1. Systemkatalog:
  Tabeller som beskriver den fysiska begreppsstrukturen för datan.
 2. Konfigurationsfil :
  Innehåller de parametervärden som tilldelats databasen.
 3. Återställningslogg:
  Innehåller informationsregister om alla transaktioner.Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (5)

Vad är tabell/relation?

I ett relationsdatabashanteringssystem är en relation även kallad en tabell en samling dataelement organiserade i en tabellform av rader och kolumner. Generellt kan sägas att en tabell kan ha dubbletter av datarader, medan en sann relation strängt förbjuder att ha sådan dubblering. Tabellen är den enklaste formen av datalagring.

Följande är ett exempel:

IDNAMNÅLDERLön
1Adam3413 000
2Alex2815 000
3Stuart2018 000
4Ross4219020

Egenskaper för en relation

Kolumnerna i en tabell representerar ett objekts attribut/egenskaper. Raderna i en tabell representerar värdena för olika poster i relation till olika kolumner. Varje rad i en kolumn kan inte ha mer än ett värde. Det får inte finnas något dubbletter av rader i samma relation.

Vad är ett fält?

Fält är komponenterna i relationer som ger deras struktur. En tabell kan inte ha nollfält, även om ett fält kanske inte har något värde. Fält upprätthåller relationer mellan tabeller genom att skapa matchande fält i flera tabeller. När man skapar en tabell eller lägger till fält i en befintlig tabell, definierar man vilken datatyp som används för att lagra data i varje fält. Ibland kan du till och med nämna längden på fältet.

Vad är en rad/rekord?

En rad kallas också enspela in. Den används för att lagra värdet på en kolumn för en viss instans (objekt). Det kan finnas hur många rader som helst samt kolumner i en tabell.

Egenskaper för en rad

Rader lagrar värden för kolumner. Det bör inte finnas några dubbletter av rader i en gemensam relation. Olika affärsobjekt kan ha olika värden för varje kolumn. Därför representerar vi som ett objekt med en rad.

Vad är en kolumn/attribut?

En kolumn kallas också för ett attribut. Ett attribut representerar någon egenskap hos ett objekt, det vill säga en tabell. Anta att vi vill skapa en tabell för att lagra information om bilar. Vi måste inkludera de olika egenskaperna hos en bil, såsom färg, antal hjul, märkesnamn, etc. Var och en av dessa egenskaper representeras i relation med relation med hjälp av attribut eller kolumner.

Egenskaper för ett attribut

Inga två kolumner i samma relation ska vara likadana. Olika wors lagrar värdena för en viss kolumn för olika affärsobjekt.

Attribut används också för att bilda olika typer av nycklar i en relationsdatabas.

Vad är dataobjekt/celler?

I en relation finns data i tabellform, nås av rader och kolumner. Varje möjlig giltig kombination av en rad och kolumn i en relation, säg (i,j) pekar på en cell. I en cell kan värdet från en viss post, av ett visst attribut lagras.

Grad

Graden av en relation representerar är antalet entitetstyper som är associerade med relationen. Anta till exempel att vi har två enheter, den ena är ett barn och den andra är en leksak och de är kopplade tillprimärnyckelochfrämmande nyckel. Därför är graden av detta förhållande2eftersom totalt2enheter är associerade i relationen.

Typer av examen

Baserat på antalet länkade entitetstyper är följande fyra typer av grader av en relation:

 1. Unary
 2. Binär
 3. Ternär
 4. N-och

Kardinalitet

Kardinalitet representerar antalet gånger en entitet från en entitetsuppsättning deltar i en relationsuppsättning. Eller så upprepar vi definitionen av kardinalitet som antalet tupler i ett förhållande. Följande är4typer av kardinaliteter i en relation:

 1. En till en
 2. En till många
 3. Många-till-en
 4. många-till-många

Domän

Det är enunikt setav värden som är tillåtna för ett attribut i en tabell. Till exempel kommer en domän av days_in_week att acceptera måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag som möjliga värden.

NULL-värden

En rad kanske inte har något värde inställt för en kolumn. Denna absoluta frånvaro av en post är känd som enNULL-värde. Det bör noteras att tomma strängar, noll, falsk, etc inte utvärderas till null.

Dataintegritet

Dataintegritetär helhetenpålitlighet,fullständighet, ochnoggrannhetav data. Det kan specificeras av bristen på variation mellan två på varandra följande uppdateringar av en post. Detta innebär att informationen är korrekt och felfri. Dataintegritet inkluderar även säkerhets- och integritetskontroller och metoder för regelefterlevnad.

Dataintegriteten upprätthålls av en lista över validerings- och felkontrollmetoder, principer och regler som utövas under designfasen för integrationsflödet. Dessa rutiner är baserade på fördefinierade affärsregler. Betydelsen av att bevara dataintegriteten är när man etablerar relationer mellan olika dataelement, för att säkerställa att data som skickas från ett steg till ett annat är felfritt och korrekt.

Index i RDBMS

Indexering används för att optimera prestandan hos ett RDBMS genom att minimera antalet diskåtkomster som krävs under frågebehandling. Ett index är en datastruktur för att snabbt hitta och komma åt data i en databas. Ett index skapas med hjälp av två databaskolumner.

Den första kolumnen är söknyckeln och består av en kopia avkandidatnyckeleller denprimärnyckelav förhållandet. Dessa lagrade värden sorteras så att deras motsvarande data kan nås snabbt, även om data inte nödvändigtvis lagras sorterade. Den andra kolumnen är för datareferenser. Det är en uppsättning pekare, som var och en innehåller adressen till skivblocket där det specifika nyckelvärdet ska hittas.

RDBMS-normalisering

Normaliseringär En procedur för att minimera redundans i en tabell. Redundans i en tabell kan orsaka borttagning, uppdatering och infogning avvikelser. Det finns5nivåer av normalisering, nämligen1nf,2nf,3nf,4nf, och5nf.

Relationsmodellen i RDBMS

Relationsmodellen i DBMS är enabstrakt modellanvänds för att organisera och hantera data som lagras i en databas. Den lagrar data i2-dimensionellsammanhängande tabeller, även kända som relationer där varje rad representerar en entitet och varje kolumn representerar entitetens egenskaper.

För mer information om detta ämne, ta en titt påDenna artikelom scaler-ämnen.

RDBMS-tillägg och -intentioner

Deförlängningav en relation är uppsättningen rader som visas vid varje given instans i den relationen och varierar således med tiden. En förlängning ändras alltså när tuplar skapas, uppdateras och förstörs.

Följande är ett exempel:

Anställd relation vid t1 tid:

EmpNoEmpNameÅlderAvd
1000Jacob22SE
1001William23Fena
1002Jon24HR
1003Harrold19Fena

Anställd relation vid t2 tid efter att fler poster har lagts till:

EmpNoEmpNameÅlderAvd
1000Jacob22SE
1001William23Fena
1002Jon24HR
1003Harrold19Fena
1005Smed26SD
1006Maria24FENA
1007Cyrus25HR

Anställd relation vid tidpunkten = t2 efter ytterligare tillägg av poster:

EmpNoEmpNameÅlderAvd
1000Jacob22SE
1001William23FENA

Deintentionav en relation är inte beroende av tid och är en permanent del av relationen som motsvarar vad som anges i relationens schema. Alla tillåtna förlängningar definieras därför av en avsikt. En avsikt består av följande två saker: en uppsättning integritetsbegränsningar och en struktur.

Strukturen innehåller relationsnamnet och namnen på kolumnerna. Integritetsbegränsningarna är uppdelade ireferensmässiga begränsningar,viktiga begränsningar, etc.

Till exempel :

Detta är avsikten med anställningsrelationen.

Fördelar med RDBMS

 • Lätt att använda.
 • Det är säkert.
 • Data som lagras kan uppdateras.
 • Begränsar redundans och replikering av data. RDBMS erbjuder dataintegritet och bättre fysisk dataoberoende.
 • Det erbjuder logiskt databasoberoende.
 • RDBMS tillhandahåller säkerhetskopierings- och återställningsprocedurer och flera gränssnitt.
 • Flera användare kan komma åt en databas i relationsmodellen.

Nackdelar med RDBMS

 • RDBMS programvara ärdyr,komplex, och ökar den totala kostnaden för att använda ett DBMS.
 • Driften av ett RDBMS kräver kompetent personal.
 • Vissa applikationer som använder RDBMS är långsamma i bearbetningen.
 • I RDBMS är det svårt att återställa förlorad data.

SQL-begränsningar

Begränsningar i SQLär reglerna som vi tillämpar på datatyperna i en relation. Vi kan specificera gränsen för vilken typ av data som kan lagras i en viss kolumn i en tabell med hjälp av dessa SQL-begränsningar.

Följande är de fem begränsningarna i SQL:

 1. INTE NULL:
  Det begränsar relationen till att inte lagra ett nollvärde i en viss kolumn.
 2. UNIK :
  När det anges med en kolumn,UNIKtalar om att alla värden i kolumnen måste vara unika.
 3. PRIMÄRNYCKEL :
  Bland alla kandidatnycklar väljs en nyckel som primärnyckel. Den primära nyckeln används för att virtuellt koppla en relation med en annan.
 4. FRÄMMANDE NYCKEL :
  Den primära nyckeln för den första relationen kommer att vara exakt en kopia av den främmande nyckeln, vad gäller namn, datatyper och andra egenskaper. Nu genom att använda primärnyckeln från den första relationen kan vi adressera attributen i den andra relationen som om de båda vore en enda relation.
 5. KOLLA UPP :
  Denna begränsning används för att validera värdena för ett attribut för att uppfylla ett visst villkor.
 6. STANDARD :
  Denna begränsning sätter ett standardvärde för det specifika attributet när inget värde ges av användaren.

ACID-egenskaper och RDBMS

Relationell DBMS följerSYRA egenskaper, som är följande:

Atomicitet

Antingen slutförs en transaktion framgångsrikt eller så utförs den inte alls.

Konsistens

Datatillståndet i en databas förblir detsamma före och efter en transaktion.

Isolering

Många transaktioner sker samtidigt, oberoende av varandra och utan att det ger några ingrepp i varandra.

Varaktighet

Förändringarna som skapas av en transaktion återspeglar och kvarstår i databasen, även i händelse av att ett fel inträffar relaterat till ström, system, anslutning, etc.

Framtidens relationsdatabasen: Den självkörande databasen

En databas måste lagra viktig information, nödvändig för att ett projekt ska fungera effektivt. Om databasen inte är skyddad kan den bli föremål för intrång, om den är långsam och otillgänglig skulle den inte vara till stor nytta. Detta ärsjälvkörande(autonoma) databaser kommer in i bilden.

En självkörande DBMS är molnbaserad och använder tekniker som A.I. för att eliminera den manuella ansträngning som krävs för databasuppdateringar, inställning, säkerhetskopiering, säkerhet och andra rutinmässiga hanteringsuppgifter som traditionellt utförs av databasadministratörer.

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer ett RDBMS

En relationsdatabas är strukturerad i form av en uppsättning relationer som innehåller data organiserade enligt fördefinierad klassificering. Generellt är relationsdatabaser strukturerade för att identifiera relationer mellan lagrade dataobjekt. De kan enkelt utökas utan att behöva ändra alla befintliga applikationer.

Förmodligen är den mest kända programvaran för relationsdatabashanteringMySQL, som erbjuder en av de mest avancerade och heltäckande funktionerna som finns i datahanteringsverktyg. Det ger också användare en av de högsta nivåerna avsäkerhet,skalbarhet,upptid, ochpålitlighet.

Benämns ofta som den mest kraftfulla RDBMS, öppen källkodPostgreSQLöverensstämmer medSYRA egenskaper. Postgres fokuserar på utökningsbarhet och har hög tillförlitlighet när det gäller att lagra data säkert och returnera det som ett svar på förfrågningar från andra applikationsprogram.

SQLiteär ett lätt filbaserat inbäddat relationsdatabashanteringssystem som till skillnad från de flesta andra RDBMS inte kräver sin process, klustring eller användarhantering. Det som gör SQLite lätt och samtidigt behåller sin relationskraft är att den använder ett kompakt bibliotek i processen, som implementerar enserverlös,fristående,noll-konfiguration, ochtransaktionell SQL-databasmotor.

En öppen källkod, gratis, fullt fungerande och transaktionsbaserad databashanteringslösning för modern mjukvaruutveckling och företagsanvändningsfallMySql. De ursprungliga MySql-utvecklarna skapade MariaDB som en gaffel av MySQL RDBMS efter att Oracle förvärvade MySQL i200820082008. MariaDB erbjuder fler databasmotorer än vad MySQL själv gör, till exempel,SVART HÅL,MyISAM,MINNE,CSV,SAMMANFOGA, etc. MariaDB:s bakåtkompatibilitet är ett av dess starkaste proffs som en binär drop-in-ersättning för MySQL.

RDBMS vs DBMS

Ett DBMS är en programvara för att systematiskt lagra och hantera data i ett datorsystem. Exempel är MySql, MongoDB, etc. RDBMS är en specialiserad klass av DBMS som är baserad på konceptet relationsmodellering.

Exempel:PostgreSQL, MariaDB, etc.

Läs mer

 • DBMS
 • Entitet i DBMS

Slutsats

 • RDBMS är en klass av databashanteringssystem som betonar relationerna mellan dataobjekt.
 • behov av RDBMS:
  datasäkerhet, feltolerans, samtidig åtkomst, användarvänlighet, skalbarhet, indexering.
 • Exempel på RDBMS:
  MySQL, SQLite, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server Express, Firebird, etc.
 • En relationsdatabas erbjuder datakonsistens när den följerACID-principer.
 • En självkörande DBMS är molnbaserad och använder tekniker som A.I. för att eliminera den manuella ansträngning som krävs för databasuppdateringar, inställning, säkerhetskopiering, säkerhet och andra rutinmässiga hanteringsuppgifter som traditionellt utförs av databasadministratörer.
Vad är ett RDBMS (Relational Database Management System)? - Skalare ämnen (2024)

FAQs

What is an example of a RDBMS explain your answer? ›

Examples of the most popular relational database management systems include Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, and MariaDB. For each of these, there is a variety of database tools that help tackle routine development and administration tasks with ease and convenience.

What are 4 examples of Relational Database Management System? ›

Some of the most well-known RDBMSs include MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, and Oracle Database.

What is the difference between RDBMS and RDBMS? ›

DBMS stands for Database Management System, and RDBMS is the acronym for the Relational Database Management system. In DBMS, the data is stored as a file, whereas in RDBMS, data is stored in the form of tables.

What is an example of DBMS and RDBMS? ›

Examples of DBMS are file systems, xml etc. Example of RDBMS are mysql, postgre, sql server, oracle etc.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 6434

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.